Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 29 januari 2024

Ondertekening Visie eerstelijnszorg 2030
Op vrijdag 26 januari is de visie 'eerstelijnszorg 2030' ondertekend door PPN-voorzitter Bianca Rootsaert namens de OVN en alle andere beroepsverenigingen binnen het Paramedisch Platform Nederland (PPN). Ook is de visie ondertekend door het ministerie van VWS en 14 andere organisaties. De visie vloeit rechtstreeks voort uit het IZA zorgakkoord.

Doel visie eerstelijnszorg

Het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 is om de eerstelijnszorg toegankelijk te houden voor alle burgers die hierop zijn aangewezen. Om dat te bereiken moeten alle partijen, die een rol hebben in de eerste lijn, samenwerken. Een andere inrichting van de eerstelijnszorg is nodig, omdat de zorgvraag sterker toeneemt dan het zorgaanbod.

In de visie zijn zes doelen beschreven die samen de veranderagenda tot aan 2030 vormen. Daarnaast wordt beschreven hoe dat georganiseerd moet worden met contouren voor een aanpak op lokaal, regionaal en landelijk niveau en is er een veranderagenda opgesteld.
  1. We verminderen de ongewenste druk op de eerstelijnszorg.
  2. Patiënten worden beter voorbereid op en toegeleid naar de eerste lijn.
  3. We bieden passende eerstelijnszorg met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, waar van meerwaarde digitaal ondersteund.
  4. We benutten de capaciteit binnen de eerstelijnszorg beter en organiseren taken waar nodig anders.
  5. We realiseren hechte samenwerking tussen professionals in wijken/dorpen, zodat er proactief kan worden ingespeeld op gezondheidsproblemen en knelpunten in de wijk.
  6. a. We zorgen voor goede aanspreekbaarheid van de eerstelijnszorg in de regio.
    b. We verbeteren de samenwerking met het sociaal domein, de tweede- en derdelijnszorg, en langdurige zorg.
    c. We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.

Uitkomsten consultatie

In december heeft het OVN-bestuur zich met de ledenraad gebogen over de concept visie en kon zich er in grote lijnen in vinden. Tegelijkertijd zijn er een aantal kritische kanttekeningen. We vragen ons af of de visie gaat helpen in de (aanzet tot verdere) samenwerking in de regio. Daarnaast gaat de voorkeur er veelal naar uit om ons gelijk multidisciplinair te organiseren in de regio, in plaats van ons eerst monodisciplinair te verenigen. Wellicht dat de visie op dit onderdeel kan worden aangescherpt. Deze aandachtspunten hebben we samen met de paramedische collegae ook duidelijk gemaakt aan VWS.
 

Meer informatie