Visitatie

Visitatie

Visitatie is een stimulerende manier om te werken aan goede optometrische zorg, vertrouwen van samenwerkingspartners en cliënten, en professionalisering van de beroepsgroep. Tijdens een kwaliteitsvisitatie van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) voert een optometrist een gesprek met een getrainde visitator, die ook optometrist is, over de manier waarop de optometrist het beroep uitoefent en over de omstandigheden waaronder gewerkt wordt. Visitatie bevestigt of de optometrist op de goede weg zit, wat beter kan en hoe hij zich verder kan ontwikkelen.


 
Op deze pagina :

Meedoen aan visitatie

Wil je meedoen aan de OVN-kwaliteitsvisitatie, dan heb je dat binnen tien minuten geregeld. Klik op onderstaande button om je direct in te schrijven. 
 
 

Inhoud, opzet en kosten van de OVN-kwaliteitsvisitatie

De kwaliteitsvisitatie vindt één keer in de vijf jaar plaats en deelname is op persoonlijke titel. Visitatie is vooralsnog vrijwillig, maar wordt op termijn een van de eisen voor herregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Inhoud

De OVN baseert haar visitatie op het beproefde model van de Federatie van Medisch Specialisten, waar ook de wetenschappelijke verenigingen zoals het NOG mee werken. Het visitatiemodel richt zich op vier professionele kwaliteitsdomeinen:
  1. Evaluatie van zorg
  2. Functioneren van de optometrist
  3. Professionele ontwikkeling
  4. Cliëntenperspectief
Dit zijn de pijlers waarop de OVN haar Normen- en waarderingssystematiek ontwikkeld heeft. Binnen de vier kwaliteitsdomeinen zijn onderwerpen opgenomen die kenmerkend zijn voor de optometrische zorg.
 
Om te bepalen of het in de praktijk goed gaat of dat verbetering mogelijk is, zijn er normen opgesteld. De normen zijn afgeleid van de afspraken die de beroepsgroep met elkaar gemaakt heeft in richtlijnen en andere documenten die optometrische zorg beschrijven. Ook zijn de eisen meegenomen die wet- en regelgeving aan optometristen stellen. De OVN visiteert aan de hand van deze normen. Dit zorgt ervoor dat de visitatie op een systematische, objectieve en transparante manier kan plaatsvinden.

De evaluatie en doorontwikkeling van visitatie is belegd bij de visitatiecommissie van de OVN. 
 

Visitatietraject in vier stappen

  1. Voorbereiding gevisiteerden: Elke optometrist bereidt het visitatiegesprek inhoudelijk zelf voor. De optometrist loopt in een digitale visitatieomgeving vragenlijsten door om voor zichzelf helder te krijgen hoe het in de praktijk lukt om te werken volgens de kwaliteitsafspraken. De gevisiteerde maakt met een goede onderbouwing duidelijk of hij wel/niet voldoet aan de norm. Waar mogelijk voegt hij ‘bewijsmiddelen’ toe (zie voorbeelden op de hulpmiddelenpagina). Tijdsinvestering ca. twee dagen, doorlooptijd tien weken.
  2. Visitatiegesprek: Ter voorbereiding van het visitatiegesprek nemen twee visitatoren (die zelf ook optometrist zijn) de informatie door die de optometrist in de digitale visitatieomgeving heeft klaargezet en stemmen onderling af. Doorlooptijd zes weken.
    Het visitatiegesprek vindt plaats via een beeldverbinding (online). In het gesprek staat het functioneren van de gevisiteerde optometrist centraal. Dossiers worden ingezien, aangeleverde informatie besproken (zoals feedback van collega's), aanvullende vragen gesteld en gespiegeld. De visitatoren delen aan het eind van het gesprek hun voorlopige bevindingen. Duur: 1 uur en 20 minuten
  3. Visitatierapport: De visitatoren stellen na het gesprek een visitatierapport op. Daarin wordt aangegeven wat goed gaat en wat beter kan. Daarnaast bevat het rapport adviezen als op punten verbetering mogelijk (of nodig) is. De werkgever/opdrachtgever ontvangt een beknopte versie van het visitatierapport. Dit geeft hem inzicht wat belangrijk is om als optometrist goed te kunnen functioneren, welke verbeteringen mogelijk zijn en welke randvoorwaarden de werkgever/opdrachtgever kan faciliteren.
  4. Voortgangsrapportage: Als een visitatierapport adviezen bevat, levert de optometrist op een afgesproken moment een voortgangsrapportage aan in het digitale visitatiesysteem. In de voortgangsrapportage laat de optometrist zien dat er aan de adviezen is gewerkt en met welk resultaat. Zo blijven we met elkaar ontwikkelen.

Het visitatietraject staat uitgebreid beschreven in het visitatiereglement. Ook vind je daar informatie over de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen en bijvoorbeeld bepalingen over financiën en annulering.

Wil je tijdens je visitatietraject kunnen overleggen met andere optometristen die ook hun visitatie doorlopen? Dat kan! Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je daar belangstelling voor hebt. De OVN brengt je dan in contact met andere optometristen die hier ook in geïnteresseerd zijn.

Kosten

De kosten voor visitatie bedragen voor OVN-leden €575 (geen btw verschuldigd), voor niet-leden €2300 (excl. btw). 

KP-punten

Visitatie levert in elk geval 10 KP-punten op. Als je IPO fase1 en PREM bij de visitatie gebruikt voor de onderbouwing van je werkwijze, kun je met het uitvoeren van je visitatie direct ook aanvullende punten krijgen voor IPO fase 1 (10 KP-punten) en het meten van klantervaringen/PREM (10 punten voor een volledig onderzoek). Totaal kan deze werkwijze je dan 30 KP-punten opleveren!
 

Visitatiedocumenten en artikelen

Formele documenten:

 
In ons vakblad Visus zijn artikelen verschenen over de visitatiepraktijk:

  

Vacatures

Om de visitaties uit te voeren is de OVN op zoek naar optometristen die als visitator aan de slag willen of zitting willen nemen in de visitatiecommissie. Zij ontvangen hiervoor een training.
Heb je interesse? Bekijk dan de vacature voor visitator en de vacature voor de visitatiecommissie.
 

Vragen?

Wil je meer weten over de OVN-kwaliteitsvisitatie, neem dan contact op via beleid@optometrie.nl.