Visitatie

Visitatie

De OVN ontwikkelt speciaal voor optometristen een visitatiemethodiek. Visitatie is een gesprek dat je onderling met (getrainde) optometristen voert en waarin je samen kijkt naar de manier waarop jij je beroep uitoefent. Dat levert handvatten op om je verder te ontwikkelen. Zo is visitatie een stimulerende manier om te werken aan goede optometrische zorg en om met elkaar het vak op een hoger niveau te tillen.

Op deze pagina is meer informatie te vinden over:

 

Proefvisitaties

De concept-visitatiemethodiek voor optometristen wordt tussen juni en december 2020 door zeventien optometristen uitgetest.Hoe ziet de proefvisitatie eruit?
 

Deelnemers

De optometristen zijn tijdens de proefvisitatie in twee groepen verdeeld:

 • A: een groep die gevormd wordt door zes individueel werkende optometristen van diverse werkplekken.
 • B: een groep van acht optometristen werkzaam op dezelfde werkplek.
Vier optometristen zijn als visitator bij de proefvisitatie betrokken. Visitatoren zijn getraind om de visitatie uit te voeren.
 

Proces

 • voorbereiding gevisiteerden: elke optometrist bereidt het visitatiegesprek inhoudelijk zelf voor (in groep B kan dat deels gezamenlijk). Dit gebeurt door in een digitale visitatieomgeving vragen te beantwoorden en onderbouwing aan te leveren. Daarnaast overlegt de optometrist in de voorbereidingsfase twee keer met de groep om met elkaar mee te denken over de aanpak en werkwijze (intervisie). Tijdsinvestering ca. twee dagen, doorlooptijd twee maanden.
 • voorbereiding visitatoren: Ter voorbereiding van het visitatiegesprek nemen twee visitatoren (die dus zelf ook optometrist zijn) de informatie door die de deelnemers in de digitale visitatieomgeving hebben klaargezet en stemmen onderling af. Zij kunnen de gevisiteerde optometrist nog om aanvullende informatie vragen. Doorlooptijd 4-6 weken.
 • visitatiegesprek: Tijdens het visitatiegesprek staat het functioneren van de gevisiteerde optometrist centraal. Dossiers worden ingezien, aangeleverde informatie besproken (zoals feedback van collega's), aanvullende vragen gesteld en gespiegeld. De visitatoren delen aan het eind van het gesprek hun voorlopige bevindingen.
 • eindrapport: De visitatoren stellen na het gesprek een visitatierapport op. Daarin worden aangegeven wat goed gaat en wat beter kan. Daarnaast bevat het rapport adviezen als op punten verbetering mogelijk (of nodig) is.
 

Inhoud

De onderwerpen die in de visitatie aan de orde komen, zijn vergelijkbaar met die van wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten (zelfde model en werkwijze), te weten:
 1. Evaluatie van zorg
 2. Functioneren van de optometrist
 3. Professionele ontwikkeling
 4. Cliƫntenperspectief

Bij evaluatie van zorg gaat het bijvoorbeeld om dossiervoering en om instrumenten, apparatuur en diagnostische farmaca die de optometrist ter beschikking heeft.
>>> Hier kun je alle onderwerpen inzien die tijdens de visitatie aan de orde komen.
 
Om te bepalen of het in de praktijk goed gaat of dat verbetering mogelijk is, zijn er normen opgesteld. De normen zijn afgeleid van de afspraken die de beroepsgroep met elkaar gemaakt heeft in richtlijnen en andere documenten die optometrische zorg beschrijven. Ook zijn de eisen meegenomen die wet- en regelgeving aan optometristen stellen.
 
Tijdens de visitatie beoordeelt de optometrist eerst zichzelf en onderbouwt hoe hij tot dit oordeel is gekomen. De visitatoren toetsen dit.
 

Na de proefvisitatie

De proefvisitatie loopt door tot eind 2020. Met de ervaringen uit de proefvisitatie wordt bepaald welke aanpassingen gewenst zijn om de werkwijze nog beter op optometristen af te stemmen. Het eindresultaat wordt vervolgens via een commentaarronde in het eerste kwartaal van 2021 voorgelegd aan alle OVN-leden. De OVN streeft ernaar dat de visitatie vanaf het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar is voor optometristen.  
NB. gezien de ontwikkelingen rondom corona is de planning onder voorbehoud.
 

Meer informatie over visitatie en ervaringen

In ons vakblad Visus verschijnen ervaringsverhalen van deelnemers uit de proefvisitaties. Hier kun je meer lezen over:

OVN-leden kunnen de presentatie over visitatie op de ledenbijeenkomst hier terugkijken.
 

Voorinschrijving visitatie vanaf 2021

In 2021 zal een beperkt aantal visitatieplekken beschikbaar zijn. Wil je graag gevisiteerd worden, maak dan nu gebruik van de voorinschrijving.

 • De eerste inschrijvers komen voor de eerste plekken in aanmerking.
 • Met voorinschrijving ben je nog nergens toe verplicht.
 • Aan voorinschrijving zijn geen kosten verbonden.

 
Dus schrijf je zeker vast in, als visitatie voor jou belangrijk is. Bijvoorbeeld als je deelneemt aan JZOJP en het daarvoor verplicht is. Of als je er belang aan hecht jezelf en de kwaliteit van jouw zorg te blijven ontwikkelen. Ook kun je nu eenmaal een voorloper zijn of een heel andere (persoonlijke) redenen hebben. In alle gevallen: schrijf je vast in!
 

 

Belangstelling visitator

Om de visitaties uit te voeren is de OVN op zoek naar optometristen die na de zomer 2021 als visitator aan de slag willen gaan. Zij ontvangen hiervoor een training.
Heb je interesse? Bekijk dan hier de uitgebreide informatie over de vacature.
 

Vragen?

Neem dan contact op via beleid@optometrie.nl.