Auteur: danielle | Geplaatst op: 06 mei 2021

Word jij visitator voor de OVN? 
Visitatie is een stimulerende manier om te werken aan goede optometrische zorg, vertrouwen van samenwerkingspartners en cliënten, en professionalisering van de beroepsgroep. Tijdens een OVN-visitatie maakt een gevisiteerde optometrist met behulp van online vragenlijsten inzichtelijk hoe het in de praktijk lukt om te werken volgens de kwaliteitsafspraken van de beroepsgroep en vanuit wet- en regelgeving. Aan de hand van die bevindingen voeren twee visitatoren, die ook optometrist zijn, een gesprek met de gevisiteerde. Hierin kijken ze samen naar de manier waarop de gevisiteerde optometrist zijn beroep uitoefent. Zo ontstaat voor een optometrist inzicht in wat goed gaat, wat beter kan en hoe hij zich verder kan ontwikkelen.
 
De OVN organiseert kwaliteitsvisitatie voor optometristen en is daarvoor op zoek naar:
 

Visitatoren (voor minimaal zes visitaties per jaar)

 

Belangrijkste werkzaamheden

Een visitator:
 • bereidt zich optimaal voor op de visitatie; neemt kennis van alle ingevulde vragenlijsten, verslagen en eventueel overige documentatie; 
 • deelt met het ander lid van het visitatieteam de analyse van de geleverde informatie;
 • voert op een respectvolle en constructieve wijze gesprekken met optometristen;
 • rapporteert – zowel mondeling als schriftelijk - de bevindingen aan de gevisiteerde;
 • bewaakt de tijdsplanning van de visitatie;
 • neemt actief deel aan deskundigheidsbevorderende activiteiten op het terrein van de visitatie.
 

Profiel

De visitator:
 • Is ten minste drie jaar gediplomeerd optometrist, lid van de OVN, kwaliteitsgeregistreerd en wil de functie als visitator minimaal drie jaar en maximaal negen jaar vervullen;
 • Is geen lid van het OVN-bestuur of OVN-ledenraad;
 • Onderschrijft de visitatiemethodiek van de OVN en conformeert zich aan het visitatiereglement;
 • Kan de professionele standaard toepassen, zoals richtlijnen en handreikingen van de OVN en andere relevante kwaliteitsinstrumenten;
 • Is in staat snel en objectief de vereiste relevante feitelijke informatie te vergaren;
 • Is in staat om verantwoorde conclusies en adviezen te formuleren op basis van analyse van de verkregen informatie;
 • Heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Kan zich vlot ICT-systemen eigen maken (voor visitatie wordt gewerkt met het programma Exata);
 • Heeft bij voorkeur ervaring met visiteren en/of is zelf gevisiteerd;
 

Tijdsinvestering en vergoeding

Als visitator ben je bereid ten minste zes visitatiegesprekken per jaar te verrichten en bij aanvang een visitatietraining van 8 uur te volgen om de kennis en vaardigheden te verkrijgen zoals omschreven in het competentieprofiel visitator.  De tijdsbesteding voor een visitator per visitatie ligt rond de 5 uur. De voorbereiding kan thuis in eigen tijd ingepland worden (grotendeels online). Voor het invoeren van de gesprekken wordt een dag(deel) ingepland. De verslaglegging kan wederom thuis in eigen tijd ingepland worden.
De OVN sluit met elke visitator een overeenkomst en per visitatie ontvangt de visitator een vaste financiële vergoeding. Ook levert het visitatorschap 8 KP-punten per visitatie op.
 

Belangstelling?

Heb je zelf interesse of ken je iemand die geschikt zou zijn voor deze functie? Dan ontvangen wij graag een motivatiebrief (max. 1 A4-tje) via beleid@optometrie.nl. Een lid van de huidige werkgroep visitatie en een beleidsmedewerker van het OVN-bureau nemen vervolgens contact met je op om je motivatie te bespreken, na te gaan of de functie van visitator bij je past en of je voldoet aan de functie-eisen.
 

Vragen?

Voor meer informatie over bovenstaand profiel of de visitatie kun je contact opnemen via beleid@optometrie.nl of via 06 – 234 124 08 (Danielle van Eden) en 06-23430602 (Kristel te Hofsté).