Visitatiecommissie

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor het evalueren van de visitatie en eventueel bijstellen van de werkwijze, organisatie en visitatie-instrumenten. De visitatiecommissie heeft maximaal vijf leden en ontvangt ondersteuning van een beleidsmedewerker van de OVN. 
 

Werkzaamheden

De visitatiecommissie:
 • Bespreekt visitatierapporten en stelt de definitieve versie van de rapporten vast;
 • Behandelt bezwaren van gevisiteerden (bijvoorbeeld over samenstelling visitatieteam, visitatierapport);
 • Past de werkwijze, organisatie en visitatiemethodiek aan o.b.v. evaluatie en nieuwe ontwikkelingen;
 • Adviseert de OVN over het actualiseren van het digitale visitatiesysteem;
 • Analyseert periodiek geanonimiseerde gegevens over de visitaties op geaggregeerd niveau t.b.v. bijstelling van visitatie of advies voor algemeen OVN-beleid;
 • Adviseert en ondersteunt de OVN in het proces om visitatie verplicht te gaan stellen;
 • Adviseert op verzoek over het functioneren van visitatoren o.b.v. evaluaties van feitelijk verrichte visitaties.
Zie voor meer informatie artikel 2 van het visitatiereglement.
 

Commissieleden

 • Mendy Snel (voorzitter)
 • Shantal Martina
 • Karin de Jager
 • Josien Zeeman
 • Patrick Wetzel
Op dit moment zijn er geen vacatures voor deze commissie. Heb je interesse om in de toekomst deel te nemen aan deze commissie, dan kun je je belangstelling doorgeven via beleid@optometrie.nl.
 

Verklaring omtrent belangenverstrengeling

Om oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling te voorkomen hebben visitatoren en leden van de visitatiecommissie een belangenverklaring afgegeven over hun betrekking(en) met (commerciële) bedrijven, organisaties of instellingen die in verband staan met de OVN-kwaliteitsvisitatie. De OVN-directeur beoordeelt, na advies van de visitatiecommissie en betrokken beleidsmedewerkers, of eventuele belangen een belemmering vormen voor deelname. Uit oogpunt van transparantie delen we hier een beknopte weergave. De belangenverklaringen worden actueel gehouden.