Visitatoren

Visitatoren

OVN-visitatoren voeren kwaliteitsvisitaties uit bij individuele optometristen. Een visitatie wordt steeds uitgevoerd door een visitatieteam. Dit is een team van twee visitatoren dat voor iedere visitatie afzonderlijk samengesteld wordt. De visitatoren zijn zelf optometrist en getraind om visitaties uit te voeren.
Het visitatieteam voert een gesprek met de optometrist over de manier waarop de optometrist het beroep uitoefent en over de omstandigheden waaronder gewerkt wordt. De informatie die de optometrist via het digitale visitatiesysteem heeft aangeleverd, is de basis voor het gesprek. Na het gesprek delen de visitatoren hun bevindingen en adviezen met de optometrist via een visitatierapport. De adviezen zijn gebaseerd op binnen de beroepsgroep geaccepteerde normen en inzichten. Visitatie bevestigt zo of de optometrist op de goede weg zit, wat beter kan en hoe hij zich verder kan ontwikkelen.
 

Werkzaamheden

Een visitator:
 • bereidt zich optimaal voor op de visitatie; neemt kennis van alle ingevulde vragenlijsten, verslagen en eventueel overige documentatie;
 • deelt met het ander lid van het visitatieteam de analyse van de geleverde informatie;
 • voert op een respectvolle en constructieve wijze gesprekken met optometristen;
 • rapporteert – zowel mondeling als schriftelijk - de bevindingen aan de gevisiteerde;
 • bewaakt de tijdsplanning van de visitatie;
 • neemt actief deel aan deskundigheidsbevorderende activiteiten op het terrein van de visitatie.
Zie voor meer informatie artikel 3 van het visitatiereglement.
 

OVN-visitatoren

 • Mendy Snel
 • Shantal Martina
 • David Stoit
 • Ilvy van Lanen- de Zwart
 • Nienke Miltenburg-Soeters
 • Ridwan Mailoa
 • Irene Nijdam
 • Sabine Ooms
Interesse om visitator te worden? Bekijk dan hier de vacature.
 

Verklaring omtrent belangenverstrengeling

Om oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling te voorkomen hebben visitatoren en leden van de visitatiecommissie een belangenverklaring afgegeven over hun betrekking(en) met (commerciële) bedrijven, organisaties of instellingen die in verband staan met de OVN-kwaliteitsvisitatie. De OVN-directeur beoordeelt, na advies van de visitatiecommissie en betrokken beleidsmedewerkers, of eventuele belangen een belemmering vormen voor deelname. Uit oogpunt van transparantie delen we hier een beknopte weergave. De belangenverklaringen worden actueel gehouden.