Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de OVN is een toezichthoudend bestuur. Het bureau bereidt het beleid voor en het bestuur stelt het strategische beleid vervolgens vast. Daarnaast ziet het bestuur er op toe dat de uitvoering van het beleid goed gedaan wordt en adviseert daarover. De werkwijze van het bestuur is vastgelegd in het Bestuursreglement.

Het bestuur van de OVN bestaat statutair uit minimaal vijf personen. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

 
Sonja Zinken 
Bestuurslid 
Martin Boersma
Bestuurslid                                                              
Wim Dam
Penningmeester                       


Verklaring omtrent belangenverstrengeling

De belangverklaringen zijn door alle drie de zittende bestuursleden ingevuld met in achtneming van: 
  1. het onderschrijven van de code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling;
  2. een verklaring waarbij zij aan hebben gegeven naar eer en geweten een opsomming te hebben gegeven van alle relevante relaties en belangen die zij hebben;
  3. de afspraak het direct te zullen melden indien er tussentijds sprake is van wijzigingen in de gemelde belangen;
  4. dat zij zich bij bestuursvergaderingen zullen onthouden van de discussie en stemming indien het onderwerpen betreft die door hen benoemd zijn in de belangenverklaring en dat de bestuursleden, mocht dit nodig zijn, ook bij dit gedeelte van de vergadering niet aanwezig zullen zijn.