Auteur: danielle | Geplaatst op: 01 juni 2021

Leden visitatiecommissie


 

Visitatie is een stimulerende manier om te werken aan goede optometrische zorg, vertrouwen van samenwerkingspartners en cliënten, en professionalisering van de beroepsgroep. Tijdens een OVN-visitatie maakt een gevisiteerde optometrist met behulp van online vragenlijsten inzichtelijk hoe het in de praktijk lukt om te werken volgens de kwaliteitsafspraken van de beroepsgroep en vanuit wet- en regelgeving. Aan de hand van die bevindingen voert een visitator, die ook optometrist is, een gesprek met de gevisiteerde. Hierin kijken ze samen naar de manier waarop de gevisiteerde optometrist zijn beroep uitoefent. Als afsluiting ontvangt de gevisiteerde optometrist een visitatierapport. Zo ontstaat voor een optometrist inzicht in wat goed gaat, wat beter kan en hoe hij zich verder kan ontwikkelen.
 
 
Voor de begeleiding van het visitatieprogramma is de OVN op zoek naar:
 

Twee nieuwe leden voor de visitatiecommissie

 
De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor het evalueren van de visitatie en eventueel bijstellen van de werkwijze, organisatie en visitatie-instrumenten. De visitatiecommissie heeft maximaal vijf leden en ontvangt ondersteuning van een beleidsmedewerker van de OVN. Omdat de visitatiecommissie een vrij nieuwe OVN-commissie is, hebben de aantredende commissieleden de mogelijkheid mede invulling te geven aan de werkwijze.
 

Belangrijkste werkzaamheden

De visitatiecommissie:
 • Bespreekt visitatierapporten en stelt de definitieve versie van de rapporten vast;
 • Behandelt bezwaren van gevisiteerden (bijvoorbeeld over samenstelling visitatieteam, visitatierapport);
 • Past de werkwijze, organisatie en visitatiemethodiek aan o.b.v. evaluatie en nieuwe ontwikkelingen;
 • Adviseert de OVN over het actualiseren van het digitale visitatiesysteem;
 • Analyseert periodiek geanonimiseerde gegevens over de visitaties op geaggregeerd niveau t.b.v. bijstelling van visitatie of advies voor algemeen OVN-beleid;
 • Adviseert en ondersteunt de OVN in het proces om visitatie verplicht te gaan stellen;
 • Adviseert op verzoek over het functioneren van visitatoren o.b.v. evaluaties van feitelijk verrichte visitaties.
De voorzitter van de visitatiecommissie (daarnaast):
 • Informeert en adviseert de directeur over vervolgstappen als er onvoldoende verbeteringen zijn bij de voortgangsrapportage of hervisitatie;
 • Heeft regelmatig overleg met de Commissie Kwaliteitsontwikkeling (CKO) en Commissie Beroepsbelangen (CBB).
 

Profiel

Een lid van de visitatiecommissie:
 • Is bij voorkeur drie jaar (of langer) gediplomeerd optometrist, is lid van de OVN, kwaliteitsgeregistreerd en wil de functie minimaal drie jaar en maximaal negen jaar vervullen;
 • Kan tevens als OVN-visitator actief zijn (graag zelfs);
 • Is geen lid van het OVN-bestuur of OVN-ledenraad, Commissie beroepsbelangen of Commissie Kwaliteitsontwikkeling;
 • Onderschrijft de visitatiemethodiek van de OVN en conformeert zich aan het visitatiereglement;
 • Kan de professionele standaard toepassen, zoals richtlijnen en handreikingen van de OVN en andere relevante kwaliteitsinstrumenten;
 • Is in staat onafhankelijk te kunnen oordelen;
 • Beschikt over een analytisch vermogen;
 • Heeft affiniteit met de dagelijkse optometrische praktijk;
 • Heeft bij voorkeur ervaring met visiteren en/of is zelf gevisiteerd.
 

Tijdsinvestering en vergoeding

Als lid van de visitatiecommissie ben je bereid bij aanvang een visitatietraining van 8 uur te volgen, zodat je goed ingevoerd bent in de methodiek en het visitatieproces. Omdat de visitatiecommissie een relatief jonge commissie is en de OVN-visitatie in de opstartfase zit, is de tijdsinvestering niet exact aan te geven. Jaarlijks zullen ca. drie tot vier algemene vergaderingen wenselijk zijn. Als er meer visitaties gaan plaatsvinden, kan het nodig zijn vaker overleg te voeren over het vaststellen van visitatierapporten. Zeker een deel van de overleggen zal online kunnen plaatsvinden  
De OVN biedt commissieleden een reis- en onkostenvergoeding. Uiteraard komt het werk voor deze commissie in aanmerking voor KP-punten.
 

Belangstelling?

Heb je zelf interesse of ken je iemand die geschikt zou zijn voor deze functie? Dan ontvangen wij graag een korte motivatiebrief (max. 1 A4-tje) via beleid@optometrie.nl. Een lid van de huidige werkgroep visitatie en/of een beleidsmedewerker van het OVN-bureau nemen vervolgens contact met je op om je motivatie te bespreken, na te gaan of de functie bij je past en of je voldoet aan de functie-eisen.
 

Vragen?

Voor meer informatie over bovenstaand profiel of de visitatie kun je contact opnemen via beleid@optometrie.nl of telefonisch via 06 – 234 124 08 (Danielle van Eden) of 06-23430602 (Kristel te Hofsté).