Klacht over een optometrist

Klacht over een optometrist

Voor optometristen is het belangrijk om te weten wat er volgens patiënten goed gaat en wat beter kan. Als je een klacht hebt over de behandeling van jouw optometrist, is het advies om eerst de klacht met de optometrist zelf te bespreken. Het is goed mogelijk dat hij of zij niet beseft dat je ontevreden bent. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. 
 
Het kan natuurlijk ook dat zo’n gesprek de situatie niet (volledig) oplost. Ook kan er een goede reden zijn om geen gesprek aan te willen gaan met de optometrist. In die gevallen kun je gebruik maken van een klachtenprocedure. Als een optometrist in een instelling werkt - zoals een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum – is het verstandig om je te richten tot die instelling.
 
Optometristen buiten een instelling moeten zelf een regeling treffen voor klachten of geschillen. Hiertoe zijn optometristen verplicht vanuit de Wkkgz. Je kunt bij jouw optometrist nagaan wat je kunt doen als je ontevreden bent over de geleverde zorg. Je optometrist moet hier informatie over geven. Dit kan mondeling, maar ook via een folder of via de website.
 
Veel OVN-leden zijn aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici. Dit klachtenloket kan zorgen voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Meer lezen over de manier waarop je een klacht in kunt dienen bij het klachtenloket kan hier.
 
Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je via het klachtenloket terecht bij de geschillencommissie. De commissie probeert dan alsnog tot een oplossing te komen.