Nieuwsbericht - extra update Corona

Nieuwsbericht - extra update Corona

Met het aanscherpen van de landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus rijzen vragen op bij leden hoe de zorgverlening en praktijkvoering te kunnen continueren. In deze nieuwsbrief stuur ik je een update van de meest recente maatregelen en geef ik antwoord op binnengekomen vragen van leden.
 
Voor alle optometristen en optometriepraktijken geldt nog ongewijzigd dat zij de landelijke overheidsmaatregelen, de richtlijnen van het RIVM en de GGD dienen te volgen. Zorgverlening kan tot nader order met inachtneming van de RIVM richtlijnen worden uitgevoerd.
 
De OVN volgt de officiële overheidskanalen in binnen- en buitenland nauwlettend en stemt af met VWS, PPN en NOG. Vanmiddag is er een afgevaardigde van PPN (waar OVN onderdeel van uitmaakt) met VWS over het doorgaan van het behandelen van cliënten en de maatregelen die nodig zijn. Indien er aanvullend nieuws uit voortkomt, zullen we je hierover informeren.
Als onderdeel van PPN maakt de OVN zich daarnaast ook hard richting de overheid voor meer noodmaatregelen om de economie te ondersteunen en zoekt daarin het contact met overheid en andere beroepsverenigingen.
 
Algemeen te volgen richtlijnen
Op de website van het RIVM is naast algemene informatie ook een overzicht te vinden met alle actuele informatie van het RIVM over het coronavirus. Bij veel gestelde vragen staan onder meer adviezen voor mensen met symptomen, mensen die de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en voor mensen die de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een cliënt met het coronavirus. Daarnaast geven ze informatie voor professionals in de zorg en specifiek voor GGD en en ziekenhuizen waarin staat hoe te handelen bij een patiënt met verdenking op het virus.
 
Wat doen we met de behandeling van oudere mensen of zeer kwetsbare mensen?
Vanuit de overheid wordt geadviseerd dat kwetsbare mensen grote gezelschappen en het openbaar vervoer mijden. Daarnaast wordt verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te vermijden.
In het webinar van de Federatie Medisch Specialisten van 14 maart jl. werd aangegeven dat het ziektebeloop, in tegenstelling tot wat in de media wordt verteld, niet alleen ernstig zieke patiënten, ouderen of mensen met comorbiditeit zijn; de jongste beademde patiënt was in Italie 16 jaar. De helft van de patiënten in Italie en China die op de IC belanden zijn jonger dan 50 jaar, dit betreft 5% van de gevallen die het coronavirus krijgen.  Een risicofactor voor ernstig beloop bij het coronavirus is obesitas. Dit in acht nemende is het lastiger om als OVN een standpunt te bepalen wie en of je mensen zal helpen waarbij geen (para)medische urgentie is. Weeg dus af wat het risico is voor een cliënt en voor jouzelf. We adviseren je om je cliënten te vragen thuis te blijven als zij verkoudheidsklachten hebben, keelpijn, verhoging of koorts. Indien de cliënt wel een afspraak wil of nodig heeft, adviseer ik je de hygiënemaatregelen in acht te nemen en de spleetlamp te voorzien van een schermpje zodat je niet direct in het gezicht van de cliënt ademt en vice versa. Dit schermpje biedt niet een garantie dat het virus niet overgedragen wordt, omdat dat kan gebeuren bij aanraking van het scherm. Indien je geen schermpje op je spleetlamp hebt en op korte termijn toch deze bescherming aan wil brengen, kun je deze ook zelf maken. Nadeel van dit zelfgemaakte schermpje is dat je het niet (goed) kunt desinfecteren. Om verdere transmissie van het virus te verkleinen, informeer je cliënt dat je tijdens het spleetlamponderzoek minimaal zal praten en vraag ook je cliënt niet te praten tijdens het onderzoek. Probeer de wachtruimte zo leeg mogelijk te houden zodat de kans op overdracht in de wachtruimte kleiner is.  

Kan besmetting via de conjunctiva plaatsvinden?
Twee recente rapporten (rapport 1, rapport 2) suggereren dat het virus conjunctivitis kan veroorzaken. Hierdoor is het mogelijk besmet te raken door contact met de conjunctiva te hebben. Uit het rapport van Jianhua Zia et al. blijkt dat virusdeeltjes in traanvocht aanwezig kunnen zijn. Om die reden adviseert de American Academy of Ophthalmology dat als je cliënt een conjunctivitis heeft het onderzoek te verrichten met een daarvoor geschikt mond- en neuskapje en de ogen te beschermen met een beschermbril. Voorzie de spleetlamp met een schermpje zodat je niet direct in het gezicht van de cliënt ademt en vice versa. Tot nu toe is aangetoond dat de conjunctiva besmettelijk is, maar bewijs dat via de conjunctiva een inkomende besmetting kan optreden is nog niet geleverd.
 
Kan ik veilig tonometrie verrichten?
Ondanks dat de corona gerelateerde conjunctivitis niet frequent is, wordt het gebruik van de non- contact tonometer door oogartsen in Hong Kong afgeraden. De druppeltjes traanvocht kunnen zich in theorie tot op 1 meter verspreiden. Als er een goede indicatie is voor een oogdrukmeting doe dat dan met de Icare of Goldmann tonometer. Bedenk bij de Icare dat de onderzoeker dichter op de client zit dan bij de Goldmann tonometer. In ieder geval is het van belang de tonometer na gebruik goed te desinfecteren met een natriumhypochlorietoplossing, dit werkt hoogstwaarschijnlijk beter dan alcohol.
 
Is het dragen van contactlenzen veilig in relatie tot het krijgen van het coronavirus?
Vorige week werd door een Amerikaanse oogarts gezegd dat bij het dragen van contactlenzen een verhoogd risico zou zijn om het coronavirus te krijgen. Het was niet duidelijk waarop hij deze bewering staafde. Lyndon Jones, Philip Morgan en Jason Nichols hebben aangegeven dat deze informatie onjuist is. Zij adviseren de reguliere hygiëne- en leefregels te hanteren bij het dragen van contactlenzen.
 
Moet ik contactlens- en optometriecontroles nog aan blijven bieden?
De OVN wordt vanmiddag vertegenwoordigd in het gesprek met VWS en wij zullen je zo spoedig mogelijk informeren indien er aanvullende informatie is.
 
Moeten we als praktijk voor onbepaalde tijd dicht gaan?
Als jouw praktijk binnen een risicogebied valt of het coronavirus in jouw praktijk is vastgesteld, dan treedt er een GGD-protocol in werking. De GGD bepaalt in dat geval welke maatregelen er getroffen moeten worden. Het sluiten van de praktijk kan dan een mogelijke maatregel zijn.
 
Horen optometristen bij het zorgpersoneel daarmee tot de cruciale beroepsgroepen?
Optometristen vallen onder de beroepsgroepen in de zorg en daarmee vooralsnog tot de cruciale beroepsgroepen. Het RIVM maakt wel onderscheid tussen twee groepen zorgprofessionals. Zorgverleners die in het ziekenhuis werken en zorgverleners die niet in een ziekenhuis werken. Het advies verschilt per groep, je vindt hier het actuele advies.
 
Waar kan ik terecht met een algemene vraag over het coronavirus?
Voor algemene vragen over het coronavirus kun je terecht bij het publieksinformatie-nummer: 0800 - 1351. Als je als professional vragen hebt over het nieuwe coronavirus, kun je telefonisch contact opnemen met de GGD.
 
Waar kan ik de communicatiemiddelen van de Rijksoverheid vinden?
De Rijksoverheid heeft nieuwe posters en social media banners ter beschikking gesteld om cliënten te informeren. Je kunt deze middelen gebruiken om te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zij zijn in verschillende talen te downloaden.
 
Onze praktijk heeft aangepaste openingstijden, hoe doe ik dat met mijn bereikbaarheid?
Mogelijk wordt er in jouw regio gevraagd om de openingstijden aan te passen. Als optometrist ben je wettelijk verplicht een waarneemregeling te treffen bij afwezigheid. De OVN adviseert je te zorgen dat je als praktijk telefonisch bereikbaar blijft zodat je vragen kunt beantwoorden en in geval van mogelijke oogklachten naar de huisarts kunt verwijzen.
 
Compensatie voor werkgevers
De Nederlandse overheid heeft aangekondigd dat er extra maatregelen worden genomen om de economie te ondersteunen en de risico’s op verspreiding in te perken. Zo wordt de borgstelling voor kredieten voor het MKB verruimd, ook kunnen ondernemers onder bepaalde voorwaarden uitstel van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen.
 
Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar ondernemers op dit moment gebruik van kunnen maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Op de website van de Kamer van Koophandel vind je hier actuele informatie over:  
Werkgeversadvies
Werkgevers hebben de verplichting te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, maar ook van derden (bezoekers, klanten, leerlingen, kinderen, cliënten). Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en goed werknemerschap is het aan beide partijen om er alles aan te doen besmetting te voorkomen en in goed overleg besluiten te nemen. HumanTotalCare (waaronder o.a. ArboNed) heeft het Werkgeversadvies coronavirus geüpdatet. Met het werkgeversadvies beogen zij de veiligheid van werknemers te waarborgen, aandacht te vragen voor bedrijfscontinuïteit en verspreiding van het coronavirus te vertragen. Het werkgeversadvies kan werkgevers handvatten bieden voor goed werkgeverschap en praktijkcontinuering.
 
Zorgverlof/calamiteitenverlof
Indien een werknemer voor zieken of naasten moet zorgen, wijs dan op de bijzondere verlofvormen (zorgverlof/calamiteitenverlof).
 
Verzekeringen
Het Verbond van Verzekeraars, het overkoepelend orgaan van verzekeraars, heeft de belangrijkste en meest gestelde vragen over verzekeringen op een rij gezet. Hoe er wordt omgegaan met de dekking bij bijvoorbeeld bedrijfsschade-, verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) in verband met het coronavirus. Check altijd jouw persoonlijke situatie bij je verzekeringsadviseur. Meer informatie vind je op de website van het Verbond.  
 
OVN bijeenkomsten en scholing
Vorige week hebben wij de leden geïnformeerd dat alle OVN bijeenkomsten waarbij leden betrokken zijn die directe cliëntenzorg verlenen, tot 10 april a.s. geannuleerd zijn of, indien mogelijk, via videoverbinding zullen plaatsvinden. Deelnemers die zijn ingeschreven voor bijeenkomsten en scholing ontvangen hierover bericht.
 
Ik hoop je voor nu geïnformeerd te hebben. De nieuwsberichten volgen elkaar snel op en je zal indien er weer nieuwe informatie is, van de OVN horen. Zie of hoor je zelf belangrijke of nuttige informatie, dan ontvangen we dat graag via: info@optometrie.nl.