COVID-19

COVID-19

Algemeen te volgen richtlijnen

Op de website van het RIVM is naast algemene informatie ook een overzicht te vinden met alle actuele informatie van het RIVM over het coronavirus. Bij veel gestelde vragen staan onder meer adviezen voor mensen met symptomen, mensen die in een risicogebied zijn geweest en voor mensen die contact hebben gehad met een iemand die besmet is met het coronavirus. Daarnaast geven ze informatie voor professionals in de zorg en specifiek voor GGD en ziekenhuizen waarin staat hoe te handelen bij een patiënt met verdenking op het virus.
 

Waar kan ik terecht met een algemene vraag over het coronavirus?
Voor algemene vragen over het coronavirus kun je terecht bij het publieksinformatie-nummer: 0800 - 1351. Als je als professional vragen hebt over het nieuwe coronavirus, kun je telefonisch contact opnemen met de GGD.

Waar kan de client terecht met specifieke vragen over oogaandoeningen?
De Ooglijn helpt je dan graag verder: ogen en corona Ooglijn: 030-2945444 (ma-vrij 9.00 - 15.30 uur) of ooglijn@oogvereniging.nl.

INFORMATIE VOOR OPTOMETRISTEN

Coronamaatregelen

19-12-2021
Met ingang van zondag 19 november is Nederland in lockdown. Zoals tijdens de persconferentie aangegeven blijven de medische contactberoepen, waaronder de optometristen, toegankelijk om zorg beschikbaar te houden en ziekenhuis- en huisartsenzorg zo min mogelijk te belasten. Aanvullend op de reeds geldende maatregelen voor de medische contactberoepen heeft VWS aangegeven om zorg waar mogelijk op afstand te leveren om contactmomenten zo veel mogelijk te beperken.
Voor de volledigheid hieronder de maatregelen die voor de optometristen gelden. Volg de leidraad infectiepreventie, de aangepaste versie van het document Handvatten voor optometrische zorg tijdens COVID - 19 en de RIVM uitgangspunten van de preventieve maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Preventieve maatregelen:
 • thuisblijven bij COVID-19-gerelateerde klachten en laat je testen;
 • gezondheidscheck afnemen bij de patiënt (‘triage’) bij begin van de zorg;
 • bij zorgcontacten zoveel mogelijk de veilige afstand van 1,5 meter aanhouden;
 • geen handen geven;
 • toepassen van handhygiëne;
 • hoesten en niezen in de elleboog;
 • papieren zakdoekjes gebruiken.
Preventief gebruik PBM:
 • een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II, ook in een zorgsituatie waarbij géén 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot een patiënt;
 • ​​​​​​​bij handelingen zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt, wordt geadviseerd een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en een spatbril/face-shield (spatscherm op apparatuur) te dragen.
De medische contactberoepen (zorginstellingen en praktijken) behouden de eigen normale openingstijden. Essentiële winkels, waaronder de optiek, mogen geopend zijn tot 20.00 uur. Hier geldt wel een mondkapjesplicht en een maximum van 1 bezoeker per 5m2 meter.
Een volledige beschrijving van de coronamaatregelen die op dit moment gelden vind je op de website van de Rijksoverheid. Zoals aangegeven is Nederland in ieder geval in lockdown tot en met vrijdag 14 januari 2022.

Ik voldoe niet aan de voorwaarden die sinds 8 juli 2021 gelden en heb een patiënt behandeld die later positief is getest op COVID-19. Wat doe ik? 
Je hoeft niet in quarantaine als je gebruik hebt gemaakt van een chirurgisch mondmasker type IIR, goede handhygiëne en/of handschoenen. 

Ik heb patiënt behandeld met COVID-19 en gebruikte preventieve PBM. Moet ik in quarantaine?
Nee, als je preventieve PBM (chirurgisch mondmasker type II, goede handhygiëne en/of handschoenen) hebt gebruikt of behoort tot de groepen die sinds 8 juli 2021 niet in quarantaine hoeven, dan is het volgens het beleid van een categorie 3 contact. Je volgt de richtlijnen van het RIVM

Moeten mijn patiënten in quarantaine, nadat ikzelf positief blijk te zijn?
Bij zorgmedewerkers die positief getest zijn en gewerkt hebben in hun besmettelijke periode, wordt nagegaan of zij tijdens het contact met patiënten: 1) asymptomatisch waren, 2) ten minste een chirurgisch mondneusmasker type II hebben gedragen en 3) handschoenen hebben gedragen of adequate handhygiëne hebben toegepast. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan én de preventieve maatregelen consequent en adequaat zijn toegepast, dan is de kans op besmetting van cliënten minimaal. Zij worden niet als contact beschouwd en hoeven niet in quarantaine. Als niet aan deze drie voorwaarden is voldaan, worden ze gezien als categorie 2-contact.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Wat adviseert de OVN over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de 1,5 meter tijdens het werk?
Ons advies blijft om bij twijfel over een mogelijk besmettingsrisico zelf persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en te adviseren aan cliënten. Hetzelfde geldt voor de 1,5 meter. Beide maatregelen zijn niet meer verplicht, maar het mag wel. De overheid geeft het volgende advies met betrekking tot gebruik PBM.

Het dragen van een mondmasker is niet verplicht, wat doe ik als ik wel een mondmasker wil dragen?
Ons advies blijft: beslis voor jouzelf en cliënten wat verstandig is. Dat kan ook zijn: mondmaskers blijven gebruiken.

Ik wil cliënten vragen om een mondmasker te dragen. Kan dat?
Dat kan zeker. De plicht om een mondmasker te dragen is er alleen niet meer.

Vaccinatie

Mag ik vragen aan medewerkers/collega’s of zij gevaccineerd zijn?
Volgens de Rijksoverheid mag dat. Maar een collega hoeft geen antwoord te geven op de vraag. 

En mag ik medewerkers/collega's vragen om zich te laten vaccineren?
Volgens de Rijksoverheid mag dat. Maar het is een beslissing van de collega zelf. 

Mag ik aan cliënten vragen of ze (volledig) gevaccineerd zijn?
Op medische relevante basis mag een optometrist vragen of een cliënt gevaccineerd is, zodat je op een passende manier kunt (be)handelen. Volgens de WGBO wordt van de cliënt verwacht medewerking te verlenen zodat de zorgverlener goede zorg kan leveren. Indien de cliënt relevantie informatie achterhoud is de zorgverlener daarvoor niet aansprakelijk.

Klopt het dat er in zorgberoepen vastgelegd zal worden wie wel en wie niet gevaccineerd is? Geldt dat dan ook voor optometristen?
Er is op dit moment (september 2021) geen sprake van (geplande) registratie van zorgmedewerkers die gevaccineerd of niet gevaccineerd zijn. Ook niet voor optometristen. 

Komt er een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers?
Ook van een vaccinatieplicht is op dit moment (september 2021) geen sprake. 

Mogen werkgevers werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?
Werkgevers mogen werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. Wel of niet gevaccineerd zijn zegt overigens niet iets over het wel of niet besmettelijk zijn. Alleen persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen daarvoor. 

Praktijk

Hebben werknemers recht op doorbetaling als zij vanwege quarantaine thuis moeten blijven?
Wettelijk is bepaald dat een werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon als hij niet werkt, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werknemer behoort te komen (Artikel 7:628 lid 1 BW, en in samenhang met lid 3 BW wat betreft de variabele loonafspraken). 
Een werknemer die in quarantaine is, bijvoorbeeld omdat een gezinslid COVID – 19 heeft, heeft in beginsel recht op doorbetaling van zijn loon indien hij niet thuis kan werken.
Als een werknemer bijvoorbeeld bewust naar een gebied op vakantie gaat waar code ‘oranje’ geldt, dan is het niet meer dan redelijk dat de periode van quarantaine ten laste komt van het saldo nog openstaande vakantiedagen van de betreffende werknemer. De werknemer wist immers van tevoren dat hij in quarantaine zou moeten.

Ik voel me gedwongen om te gaan werken, terwijl ik niet zeker weet of het wel veilig is. Kan ik gedwongen worden om te werken?
Jouw werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. 

Ik behoor zelf tot een kwetsbare groep, hoe ga ik daarmee om?
Als je tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is dat je werkt. In overleg met de bedrijfsarts moet de afweging worden gemaakt of en welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en moet je de mogelijkheid krijgen werk nog niet te hervatten/andere werkzaamheden op te pakken.

Patiënten

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?
 • Alle personen ≥70 jaar
 • Alle personen met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:
 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • diabetes mellitus;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • met een hiv-infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  cluster of differentiation 4  cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
 • met zeer ernstig overgewicht
 • Syndroom van Down  
Waar kan ik terecht voor een Corona testafspraak?
Heb je klachten die passen bij corona? Blijf thuis en laat je testen. Dat kan online via Coronatest.nl. Of je kunt bellen met 0800-1202 voor een afspraak.

Waar kan ik terecht voor testen voor toegang?
Het is vanaf 25 september verplicht om een coronatoegangsbewijs te laten zien in de horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters). Heb je geen vaccinatiebewijs, herstelbewijs of DCC (reizigers EU)? Dan kun je voor een test voor een geldig coronatoegangsbewijs een afspraak maken via de website https://www.testenvoortoegang.org/
Op de website van de Rijksoverheid  vind je meer informatie over het gebruiken van toegangstesten en het verkrijgen van een geldig coronatoegangsbewijs.

Kwaliteitsregister Paramedici
Het kwaliteitsregister heeft een speciaal corona dossier met een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van de corona uitbraak voor herregistratie en accreditatie.