Nieuwsbericht - extra update Corona

Nieuwsbericht - extra update Corona

Vorige week legden wij als PPN samen met KNGF en SKF een stappenplan voor de paramedische zorg voor aan VWS. De afgelopen twee weken is er hard gewerkt om een goede basis te leggen om zo veilig mogelijk de zorg te hervatten en waar wij de komende maanden op terug kunnen vallen.
Het is noodzakelijk om de Paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van RIVM (dd 30 april) is het stappenplan tot stand gekomen.
Ben je werkzaam in een Zelfstandig Behandel Centrum, ziekenhuis of in een 3e lijns praktijk, dan volg je het beleid van de instelling.
 
In deze (lange) mail zal ik toelichten waar de optometrische zorg in de eerstelijn aan moet voldoen en binnen de voorwaarden zoals door VWS gesteld voldaan moet worden tot 19 mei:
  1. De zorg moet vallen onder de reikwijdte van de Wet BIG. Optometristen zijn een artikel 34 Wet BIG-beroep via het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied optometrist. Optometrist is een beroep in de individuele gezondheidszorg. Dat betekent dat je zelf de zorg moet uitvoeren. Op het moment dat je een ander werkzaamheden binnen 1,5 meter voor jou laat verrichten, creëer je een onnodig risico dat tweemaal de cliënt onderzocht wordt en er daardoor een verhoogde kans op besmetting is. De optometrist is altijd verantwoordelijk voor het onderzoek, daarbij moet je goed kunnen motiveren en in de status noteren waarom je deze inhoudelijke afweging gemaakt hebt om te delegeren.
  2. Er moet sprake zijn van een medische indicatie, waarbij de optometrist beoordeelt of onderzoek noodzakelijk is. De OVN adviseert een cliënt te onderzoeken als een cliënt verwezen wordt door een oog- of huisarts waarbij geen uitstel (meer) mogelijk is of als er risico is op toename van schade wanneer onderzoek uitblijft. Dat zijn bijvoorbeeld cliënten die op medische indicatie contactlenzen dragen en cliënten die klachten hebben van hun contactlenzen. En een groep contactlensdragers die op grond van professionele inschatting niet onbegeleid contactlenzen kunnen dragen, te denken valt aan kinderen onder de 16 jaar met contactlenzen en mensen die op basis van extended wear contactlenzen dragen. Bij een vermoeden van klachten die passen in de normtijden acute oogheelkunde wordt er direct verwezen naar de oogarts via de huisarts, zodat niet tweemaal de cliënt onderzocht wordt waarbij medische interventie hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk is.
  3. De optometrist is op basis van de wkkgz artikel 2 en 3 zelf verantwoordelijk voor het opstellen van (aangepaste) protocollen op basis van de richtlijnen of standaarden die het mogelijk maken om onder de huidige omstandigheden veilige en goede zorg te kunnen leveren. Bovendien moeten deze voldoen aan de geldende beperkende maatregelen in het kader van de Covid-19-bestrijding op basis van de adviezen van het RIVM. PPN heeft een leidraad protocol infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk geschreven die van toepassing is tijdens, maar ook na de corona-pandemie. De KNGF, SKF en PPN hebben Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis beschreven waarin voor paramediebreed het opschalen van de zorg beschreven staat. De OVN heeft aanvullend een afwegingskader voor optometrische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis  opgesteld. Deze stukken helpen je om bij beslissingen over de zorgverlening het risico op besmetting van cliënten e?n jezelf met het SARS-CoV-2 virus te minimaliseren. Het biedt je handvatten om af te wegen welke zorg in welke omstandigheden kan worden geboden en onder welke voorwaarden. Je maakt als zorgverlener nog steeds je eigen afweging, maar het verplicht je wel gebruik te maken van het in het document beschreven kader. Afwijken mag alleen als je kan onderbouwen, waarom dit naar jouw oordeel noodzakelijk is in het belang van de cliënt.
  4. De inzet van de optometrische zorg gaat nooit ten koste van de noodzakelijke COVID-19 zorg. Onttrekking van personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur en geneesmiddelen die voor de COVID-19 zorg noodzakelijk zijn, is niet acceptabel. Dit houdt in dat je erg zorgvuldig met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) omgaat.
  5. Er wordt alleen zinnige en gepaste zorg verleend en in alle gevallen is zorg op afstand de voorkeurskeuze. Alleen daar waar dat niet mogelijk is binnen het onderzoek, mag hiervan afgeweken worden met in achtneming van de aanvullende maatregelen. Dit houdt in dat je niet je reguliere contactlenscontroles hervat of oogmetingen voor een nieuwe bril verricht binnen 1,5 meter, en zoveel mogelijk telefonische consulten verricht.
 
Waarschuwing
Tot slot wijst VWS op nauwgezet toezicht via IGJ door controle achteraf via de declaraties op de toegestane noodzakelijke zorg. Onze waarschuwing luidt dat als je te snel gaat opschalen om economische redenen, en dat niet stapsgewijs conform de voorwaarden van het RIVM en VWS doet, dat als een boemerang tegen onze beroepsgroep gaat werken. Daarom doe ik een beroep op de solidariteit van de beroepsgroep en ieders professionele verantwoordelijkheid.
Bij het opstarten van de optometrische zorg wordt veel van je gevraagd om volgens scherpere hygiënevoorschriften te werken en je praktijk anders in te richten dan je voor corona deed. Deel de documenten met je werkgever zodat jullie je in gezamenlijkheid kunnen voorbereiden en optometrie weer veilig kunt opstarten.
In deze nieuwsbrief wordt er verwezen naar verschillende belangrijke documenten:
  1. Leidraad protocol infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk
  2. Afwegingskader voor optometrische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis
  3. Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis
  4. Voorwaarden opschaling reguliere zorg tijdens COVID-19 crisis
Ik hoop dat ik je met deze informatie voldoende geïnformeerd heb op welke wijze je gedoseerd je werkzaamheden op kunt starten. Deze informatie geldt in ieder geval tot 19 mei a.s. Indien er onduidelijkheden zijn, dan horen we dat graag.