FAQ OVN-Ledenraad

FAQ over de OVN-ledenraad

De optometristen Vereniging Nederland heeft een ledenraad die bestaat uit bestaat uit (maximaal) 20 actieve en betrokken leden. Veel van wat er te weten is over de ledenraad kun je lezen in de veelgestelde vragen op deze pagina. Staat jouw vraag er niet bij? Mail dan naar info@optometrie.nl
 
Wat is het belang van een ledenraad?
Er gebeurt veel in de zorg en in ons vakgebied. Om alert in te kunnen spelen op die ontwikkelingen is snelle en goede besluitvorming noodzakelijk. Dat is beter mogelijk met de structurele inbreng van de kennis en ervaring van onze leden, en nauwere betrokkenheid en inspraak van leden bij het beleidsproces. Via een ledenraad is dat te realiseren.
 
Hoe ziet de OVN ledenraad eruit?
De ledenraad bestaat uit (maximaal) 20 actieve en betrokken leden. Om te zorgen dat de Ledenraad een goede afspiegeling is van alle leden van de OVN wordt bij de verkiezing van de Ledenraad gebruik gemaakt van een viertal segmenten: 
1. Leden die werkzaam zijn in de eerstelijns optometrie – als werkgever;
2. Leden die werkzaam zijn in de eerstelijns optometrie – als werknemer;
3. Leden die werkzaam zijn in de tweedelijns optometrie; 
4. Overig: leden die niet onder segment 1, 2 of 3 vallen (bijvoorbeeld werkzaam in de optiekindustrie, onderzoek,onderwijs, gepensioneerd of sabbatical etc).

Het percentage leden per segment bepaalt het aantal zetels in de OVN Ledenraad, de peildatum is 1 januari van het verkiezingsjaar. Op de afbeelding hiernaast is de zetelverdeling zichtbaar voor de periode 2022-2025.
Hoeveel invloed heeft de ledenraad?
De ledenraad is het hoogste beslisorgaan van de OVN. De ledenraad heeft een aantal formele taken, zoals het vaststellen van de jaarrekening, goedkeuren van de strategie en het benoemen van leden van het bestuur. Daarnaast praat de ledenraad met directie en bestuur over relevante onderwerpen. De ledenraad kan hierdoor het beleid van de vereniging en dus het collectief ledenbelang bevorderen.

De formele beslissingsbevoegdheden van de ledenraad zijn in de statuten vastgelegd:
 • Goedkeuren van de strategisch beleid van OVN en bepalen of de jaarplannen bijdragen aan het realiseren van deze strategie;
 • Toezicht houden op het bestuur obv het strategisch beleid
 • Goedkeuren en vaststellen jaarverslag en jaarrekening;
 • Vaststellen contributieregeling
 • Benoemen, ontslaan een schorsen van bestuursleden
 • Benoemen van de accountant
 • Goedkeuren van wijziging van statuten en reglementen, fusie, splitsing, ontbinding
 • Goedkeuren van diverse overeenkomsten, zoals overeenkomst tot huren en kopen van registergoederen, tot zekerheidstelling van een derde (borg, medeschuldenaar), en  uitlenen van gelden.
Wanneer vergadert de ledenraad?
Op 14 november 2022 vindt de installatie van de nieuwe ledenraadsleden plaats. Tijdens deze vergadering wordt tevens het nieuwe jaarrooster voor 2023 vastgesteld.
Kijkende naar de beleidscyclus is de verwachting dat de bijeenkomsten rond de volgende maanden gepland zullen worden:
 • mei: ledenraadsvergadering
 • september/oktober: ledenraadsvergadering
 • november/december: ledenraadsvergadering
 • november: Ledenbijeenkomst (waarbij ledenraad aanwezig is)

Er is nog geen vaste dag of vast moment vooraf bepaald voor de vergaderingen. Dat kan in overleg met de ledenraad vastgesteld worden.
Bij de bijeenkomsten van de Ledenraad zijn alle andere OVN-leden welkom als toehoorder.
Over welke onderwerpen praat de ledenraad bijvoorbeeld?
Actuele onderwerpen voor de ledenraad zijn onder meer:
 • substitutie en preventie;
 • zichtbaar meer kwaliteit en onderzoek;
 • bekendheid optometrie vergroten;
 • optimalisatie ‘good governance’.
Daarnaast denkt de ledenraad mee over trends en ontwikkelingen, signalen uit het werkveld, prioriteiten waar de OVN mee aan de slag moet om de belangen van OVN-leden zo goed mogelijk behartigen.
Hoe verlopen de verkiezingen voor de OVN ledenraad?
Elke drie jaar wordt er een ledenraadsverkiezing georganiseerd en kunnen onze leden zich verkiesbaar stellen. De volgende verkiezing vindt plaats van 10 mei t/m 24 mei 2022. Meer informatie over de werkwijze vind je in het Kiesreglement.
Je kandidaat stellen voor de OVN Ledenraad: hoe werkt dat?
Aan elke verkiezing voor de OVN-ledenraad gaat een periode vooraf dat leden zich kandidaat kunnen stellen. Elk stemgerechtigd OVN-lid kan zich dan op twee manieren aanmelden voor de ledenraad:
 • zelfstandig aanmelden als kandidaat voor het segment waartoe hij/zij behoort (1e lijn werkgevers, 1e lijn werknemers, 2e lijn en overig). 
 • met een bindende voordracht. Tenminste 20 OVN leden zijn gezamenlijk bevoegd om een OVN lid voor te dragen (deze 20 OVN leden mogen uit alle 4 de segmenten komen, maar mogen zelf geen kandidaat zijn).
 • lees hier meer over het kandidaat stellen.  
Moet ik veel werkervaring hebben om mij kandidaat te kunnen stellen voor de ledenraad?
Nee, een berg aan werkervaring is geen voorwaarde om lid te kunnen worden van de ledenraad. We zoeken zowel ervaren als net afgestudeerde optometristen. Ieder zal vanuit zijn eigen positie en ervaring weer andere kritische vragen stellen en ideeën inbrengen. Diversiteit is juist waardevol.
Belangrijk is dat je strategisch mee wilt denken over de toekomst van ons vak en de rol van onze vereniging. Welke thema’s spelen er, nu en in de toekomst? Waar werken we naar toe? Wat zijn de gevolgen van beslissingen die we nu nemen? Om jouw ideeën hierover in te brengen in de ledenraad is het behulpzaam als je communicatief vaardig bent. Dat je het woord kunt nemen  in een groep van circa 20 mensen, argumenten kunt aandragen, open staat voor de inbreng van anderen en zo meer. En natuurlijk stel je het algemeen belang boven je eigen belang.
Lees hier meer over het profiel van een ledenraadslid
Hoeveel tijd is een ledenraadslid kwijt aan de OVN-ledenraad?
De OVN-ledenraad vergadert drie tot vier keer per jaar in Utrecht. Per vergadering ben je ongeveer 10 uur kwijt.
Die tijd gaat zitten in:
 • het doornemen van de stukken ter voorbereiding van de vergadering (circa 3-6 uur)
 • vergaderen (2 uur)
 • reistijd naar de vergadering.
Tussen de vergaderingen door houd je jezelf op de hoogte van ontwikkelingen in het werkveld.

De vergaderingen vinden plaats in Utrecht. Mocht je onverhoopt een keer niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je wel de vergaderstukken doornemen en een ander lid van de ledenraad schriftelijk volmachtigen om namens jou te stemmen of het woord te voeren. Het bestuur kan ook besluiten dat een lid via een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering mag deelnemen.
Moet ik een campagne voeren om mijzelf als kandidaat te promoten?
Je mag het zo groot maken of zo klein houden als je wilt. Minimaal vul je op een kandidaatstellingsformulier je gegevens en motivatie in en stuur je een foto van jezelf mee. Tijdens de verkiezingen willen de andere leden natuurlijk weten waar je voor staat en aan wie ze hun stem geven. Alles wat je daarnaast doet aan promotie is vrije keuze. Heb je belangstelling om meer campagne te voeren, dan kun je daarvoor de samenwerking zoeken met het OVN-bureau. Denk bijvoorbeeld aan een bericht op facebook, een interview, een videoboodschap, etc.
Als je kiest voor een bindende voordracht, dan heb je wel de steun nodig van 20 andere OVN-leden. Deze steun moet je zelf organiseren. Krijg je een bindende voordracht rond, dan zijn je kansen op een plek in de ledenraad aanzienlijk groter.
Wat levert het mij op?
Als lid van de ledenraad heb je strategisch de mogelijkheid om:
 • actuele thema’s vanuit de eigen praktijk op bestuurlijk niveau op de agenda te zetten.
 • invloed uit te oefenen op het beleid en de koers van de OVN.
 • bij te dragen aan de toekomst van het vak optometrie.

Je kunt voor jezelf:
 • je netwerk uitbouwen.
 • kennis over het vak optometrie, oogzorg en haar specialismen vergroten.
 • je persoonlijke ontwikkelen.

En ontvangt concreet:
 • de waardering van je collega’s!
 • 2 KP-punten per vergadering.
 • onkostenvergoeding: €20 per kwartaal.
 • reiskostenvergoeding: €0,19/km of de kosten van het Openbaar Vervoer (OV)..
Moet ik allemaal droge stukken lezen?
Een lid van de ledenraad krijgt wel te maken met wat leeswerk. Bij de formele taken van de ledenraad horen ook een paar formele documenten die doorgenomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een jaarrekening, een beleidsplan, een begroting. Daarnaast is het belangrijk je een mening te vormen over ontwikkelingen, thema’s,  etc. Het kan zijn dat hiervoor thematische notities worden opgesteld. Of dat je zelf wat informatie zoekt om je gedachten er over te bepalen.
Wel kunnen we met elkaar nadenken hoe we het ‘droge’ leeswerk kunnen beperken, zoals bijvoorbeeld:
 • verdelen van taken binnen de ledenraad. Een aantal leden met specifieke kennis of interesse bereid het voor;
 • toevoegen van samenvattingen;
 • discussies waardoor onderwerpen gaan leven.