Auteur: jeanette | Geplaatst op: 04 maart 2020

Bestuurslid


  

Optometristen Vereniging Nederland

kantoorhoudend te Houten is op zoek naar een:
 

Bestuurslid
 

Missie OVN

De missie van de OVN staat in het teken van het bevorderen van de positie van de optometrist als een zelfstandige professional in de (basis)oogzorg, zowel op het vlak van patiëntenzorg, als ook op het vlak van praktijkvoering. De OVN doet dit o.a. door het ontwikkelen, bepalen en instellen van standaarden voor optometrische zorg, door het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de oogzorg en door belangenbehartiging. Hiermee draagt de OVN zorg voor een georganiseerde oogzorg die aansluit bij de ontwikkelingen in het zorgdomein, die uitstekende kwaliteit levert en oog heeft voor de belangen van cliënten.
 

Visie OVN

De OVN ziet de optometrist een belangrijk onderdeel uitmaken van de basiszorg in Nederland in 2030. De OVN voorziet dat de optometrist samen met de huisarts en oogarts basisoogzorg levert aan patiënten op een zinnige en zuinige manier.
 

Organisatie en toezicht

Het bestuur van de OVN is een strategisch en toezichthoudend bestuur. Het bureau bereidt het beleid voor en het bestuur stelt het strategische beleid vervolgens vast. Daarnaast ziet het bestuur er op toe dat de uitvoering van het beleid goed gedaan wordt en adviseert daarover.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die door de ledenraad worden benoemd. 
Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 2 termijnen.
 

Gewenste samenstelling bestuur

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen, en van de directeur, kunnen functioneren als goede bestuursleden, strategische denkers, toezichthouders en adviseurs. Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd en ervaring. Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Daarbij gaat het om de volgende kwaliteiten en kennis:
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen;
 • is in staat de visie van de OVN uit te dragen;
 • is in staat om het verenigingsbelang voor het eigen belang te kunnen stellen;
 • bestuurlijk en politiek netwerk;
 • affiniteit hebben met het principe van een strategisch en toezichthoudend bestuur;
 

Profiel voor het nieuwe bestuurslid

Een bestuurslid van de OVN herkent zich in:
 • het onderschrijven en het er naar handelen van de doelstelling en de functie van de vereniging en zich hiertoe actief willen inzetten;
 • brede kijk op het vakgebied van optometrie;
 • communicatief vaardig binnen een organisatie en assertief in gesprekken met (potentiële) leden en stakeholders;
 • het scheppen van het bestuurlijk kader waarbinnen het OVN-bureau functioneren kan;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en, bij voorkeur, ervaring;
 • het vermogen om het bestuurlijk beleid vorm en inhoud te geven;
 • het vermogen om het OVN-bureau met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om besluitvorming en advisering in teamverband uit te oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de vereniging stellen;
 • affiniteit hebben met vrijwilligers(werk);
 • voldoende beschikbaarheid.
 

Procedure

De benoeming van bestuurders door de Ledenraad geschiedt, op voordracht van een benoemingscommissie. Deze benoemingscommissie bestaat uit drie leden, van wie één aangewezen door het huidige bestuur en twee door de Ledenraad. De benoemingscommissie toetst de geschiktheid van de kandidaten aan de hand van het bestuursprofiel. Eventueel kan in dit kader een gesprek plaatsvinden met kandidaten. Op basis van deze toetsing doet de benoemingscommissie een bindende voordracht aan de Ledenraad.
 

Tijdsbeslag

Een functie in het bestuur kost gemiddeld 4 uur per week. Deze tijd is o.a. nodig voor het bijwonen van bestuursvergaderingen, die in de strategische cyclus is opgenomen (gemiddeld 4 keer per jaar, leeswerk en contacten per e-mail, skype en telefoon). Hiernaast wonen bestuursleden vergaderingen van de Ledenraad bij die jaarlijks drie- tot viermaal bijeenkomt.
 

Vergoeding

 • Bestuursleden krijgen een vacatievergoeding per kwartaal.
 • Bestuursleden krijgen een reiskostenvergoeding.
 • Bestuursleden krijgen per vergadering 2 studiepunten voor het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Bestuursleden mogen kosteloos deelnemen aan OVN-scholingsactiviteiten, waaronder het OVN Congres.
 • Samenwerken binnen het bestuur en commissies draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en de groei van het eigen netwerk.
 

Solliciteren

Sollicitaties graag per e-mail aan info@optometrie.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het OVN-bureau 088-0771165.