Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 19 juli 2016

Verantwoordelijk en aansprakelijk: hoe zit het ook alweer?


Afgelopen week werd bekend dat een optometrist in Engeland door een jury bij de rechtbank in het Engelse Ipswich schuldig is bevonden aan doodslag, omdat zij tijdens het bekijken van de ogen van een jongetje een levensgevaarlijke zwelling miste. De achtjarige jongen stierf in juli 2012 aan hydrocephalus, waarbij zich vocht in de hersenen ophoopt. Uiteindelijk ontstaat daardoor zo veel druk in de schedel dat de patiënt sterft. Zie het bericht op de website van de Telegraaf.

Ook in Nederland heeft de optometrist uiteraard met verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te maken. In dit extra nieuwsbericht wil de OVN je graag nog eens wijzen op hoe het zit. De informatie is ook te vinden op onze website.

Gedragscode over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

In de OVN Gedragscode voor optometristen staat het volgende (artikel 1.3) over verantwoordelijkheid:
Ongeacht of hij werkzaam is als vrije beroepsbeoefenaar, in dienstverband of in enig ander organisatorisch kader, is de optometrist te allen tijde vrij in en persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn beroep.

Met dit artikel wordt aangegeven dat de optometrist altijd persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn handelen als optometrist en daarop kan worden aangesproken, bijvoorbeeld door de klachtencommissie van het Klachtloket Paramedici.

Over aansprakelijkheid zegt de OVN Gedragscode (artikel 2.16):
Voor optometrische verrichtingen kan de optometrist zijn aansprakelijkheid contractueel niet beperken of uitsluiten. De optometrist draagt er zorg voor dat hij op passende wijze is verzekerd tegen schade als gevolg van zijn optometrische verrichtingen.

De eis dat een hulpverlener zijn aansprakelijkheid niet kan beperken of uitsluiten, zoals verwoord in art. 2.16, is algemeen aanvaard en is ook terug te vinden in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Dit zogenaamde exoneratieverbod geldt ook voor de optometrist. De optometrist dient natuurlijk wel te kunnen instaan voor de vergoeding van de schade die hij (onverhoopt) heeft veroorzaakt, vandaar de verzekeringsplicht.


Schade

Bij het uitoefenen van zijn beroep kan de optometrist fouten maken die schade opleveren. Schade wordt door verzekeraars in drie typen ingedeeld:
  • Zaakschade, bijv. schade aan kleding.
  • Letselschade, bijv. de kosten van de medische behandeling van een ontstoken oog.
  • Vermogensschade, bijv. de derving van inkomsten van een KLM-piloot, die door een door fouten veroorzaakt verminderd gezichtsvermogen niet langer meer mag vliegen.

Verzekeringen

De optometrist moet zich verzekeren om gedekt te zijn voor deze typen schades. Daarbij zijn twee verzekeringen van toepassing:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: dekt zaak- en letselschade.
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: dekt vermogensschade.

In principe ligt de aansprakelijkheid voor het handelen van werknemers bij de werkgever, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove nalatigheid. Werkgevers sluiten over het algemeen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering af om dit risico af te dekken. Optometristen in loondienst dienen na te gaan of hun werkgever deze verzekeringen inderdaad heeft afgesloten. Optometristen die zelf ondernemer zijn, moeten deze verzekeringen voor hun bedrijf regelen en vallen er zelf ook onder. Optometristen die zelfstandig werkzaam zijn, dienen er zelf zorg voor te dragen dat zij goed verzekerd zijn.

De Kwestie in Visus

In Visus 4-2016 wordt in de rubriek De Kwestie ook uitleg gegeven over hoe het zit met de verantwoordelijkheid van de optometrist. Ga naar de Visus, log in en lees wat hoogleraar gezondheidsrecht prof. mr. Jos Dute hierover uitlegt.