Tips voor de praktijkvoering OVN

Tips voor de praktijkvoering OVN

  • De zorg dient geleverd te worden op de ‘normale’ wijze met inachtneming van alle veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM;
  • Heb je zelf (milde) gezondheidsklachten meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij je werkgever/opdrachtgever. Gezamenlijk kan er gekeken worden welke opvolging de situatie vraagt. Het RIVM geeft ook een advies en informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) voor zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis ;
  • Heb je bedenkingen om te werken of heeft je medewerker bedenkingen om te blijven werken. Ga met elkaar in gesprek op welke manier de werkzaamheden nog wel uitgevoerd kunnen worden. Dit schema kan helpen bij vragen met betrekking tot de doorbetaling van loon (dit geldt alleen voor medewerkers met een dienstverband).

Waarom mogen zorgverleners nog wel cliënten/patiënten bezoeken?

Op dit moment speelt zich een uitzonderlijke situatie af waarvan we het exacte verloop niet kunnen voorspellen. Er is gekozen om verspreiding van het virus beheerst te laten verlopen, zodat de ziekenhuiszorg en de huisartsen niet overspoeld wordt met zieke patiënten. In dit geheel heeft iedere zorgprofessional, dus ook de optometrist, een belangrijke taak ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen en de huisartsen de acute zorg kunnen blijven leveren. Door optometrie te blijven leveren verminderen we de druk op huisartsenzorg en de zorg in ziekenhuizen.

Wat moet ik doen als er veel afspraken worden afgezegd en ik mijn medewerkers niet meer aan het werk kan houden?

Voor de medewerkers in loondienst geldt dat je kunt kijken of er alternatieve werkzaamheden gedaan kunnen worden die redelijkerwijs van de medewerker kunnen worden verlangd. Echter zorgt dit natuurlijk niet voor inkomsten en dat kan in deze tijd een probleem opleveren. Heb je (tijdelijk) minder werk voor je werknemers, dan kan de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) mogelijk uitkomst bieden.

Welke maatregelen heeft de overheid genomen om mij als ondernemer te steunen?

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Meer informatie

Kan ik financiële steun krijgen van de overheid wanneer ik (tijdelijk) minder werk heb voor mijn werknemers ten gevolge van de Coronacrisis?

Sinds 17 maart 2020 is de tijdelijke WW (Werktijdverkorting) vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Als je een omzetverlies verwacht van minimaal 20%, kun je voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van de totale loonsom, afhankelijk van je omzetverlies. Dit vraag je aan bij het UWV. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden vanwege bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode en dat je het loon doorbetaalt. Meer informatie.

Krijg ik als ZZP-er financiële steun van de overheid?

ZZP-ers kunnen onder voorwaarden een beroep doen op Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Deze regeling is per 17 maart 2020 versoepeld, zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

Kan ik uitstel van betaling en verlaging belastingaanslagen aanvragen?

De Belastingdienst gaat flexibel om met de heffing van belastingen. Nadat aangifte is gedaan of een aanslag is ontvangen kun je de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kun je jouw te betalen voorlopige aanslag aanpassen. Meer informatie

Ik heb te weinig onderpand voor een krediet?

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten om versneld (per 16 maart 2020) de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Meer informatie

Wat is het ‘Noodfonds zwaar getroffen bedrijven’?

Bedrijven in zwaar getroffen sectoren zoals de horeca kunnen aanspraak maken op € 4.000,-
compensatie. Welke sectoren precies aanspraak kunnen maken op het compensatiebedrag en welke
voorwaarden verder gelden zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Hoe zorg ik dat de Kwaliteitsregistratie niet in gevaar komt?

Omdat sommige paramedici nu op het punt staan van her-registreren en dit mogelijk door het missen van scholingen en bijeenkomsten niet kunnen doen heeft het Kwaliteitsregister Paramedici ‘Incidentele Corona dispensatieregeling’ ingesteld. Klik hier op de link.

Vragen?

Indien je vragen hebt met betrekking tot het coronavirus binnen de dagelijkse praktijk, stel je vraag aan de OVN via: info@optometrie.nl met als onderwerp corona. 

Handige websites: